Átadták a megújult Velencei-tavi Vízi Sportiskolát

Átadták a megújult Velencei-tavi Vízi Sportiskolát
Agárd
 
Átadták a Velencei-tavi Vízi Sportiskola (VVSI) meg­újult agár­di te­lep­he­lyét pén­te­ken. A 2,25 mil­li­árd fo­rin­tos be­ru­há­zás­sal, amely­nek költ­sé­ge­it száz szá­za­lék­ban az Európai Unió fe­dez­te, Európában is egye­dül­ál­ló ko­rai fej­lesz­tő és re­ha­bi­li­tá­ci­ós köz­pont jött lét­re sé­rült és fo­gya­té­kos­ság­gal élő gye­re­kek­nek.

A Komplex re­ha­bi­li­tá­ció Gárdonyban cí­mű pro­jekt zá­ró ren­dez­vé­nyén Balog Zoltán, az em­be­ri erő­for­rá­sok mi­nisz­te­re hang­sú­lyoz­ta: a ko­rán di­ag­nosz­ti­zált rend­el­le­nes­sé­gen job­ban le­het se­gí­te­ni. A gyer­me­kek­nél az idő­ben fel­is­mert fej­lő­dé­si rend­el­le­nes­ség ke­ze­lé­se jó­val si­ke­resebb, 3 éves ko­ruk­ra 15 szá­za­lé­kuk, 5 éves ko­ruk­ra 30 szá­za­lé­kuk lesz prob­lé­ma­men­tes.

Balog Zoltán le­nyű­gö­ző­nek ne­vez­te az el­ké­szült lé­te­sít­ményt, mint mond­ta, itt a gyer­me­kek van­nak a kö­zép­pont­ban és ve­lük együtt a csa­lá­dok is. Hozzátette: az in­téz­mény éven­te mint­egy két­ezer em­ber­nek nyújt majd se­gít­sé­get.

A tár­ca­ve­ze­tő rá­mu­ta­tott, hogy a 2007 és 2013 kö­zöt­ti eu­ró­pai uni­ós cik­lus­ban em­be­ri erő­for­rá­sok­ra, hu­mán erő­for­rá­sok­ra és az inf­ra­struk­tú­rá­ra for­dí­tott for­rá­sok szám­adá­sa zaj­lik a na­pok­ban, de biz­to­san 1400 mil­li­árd fo­rint fe­let­ti lesz az összeg. Ezzel kap­cso­lat­ban ki­fej­tet­te: amit az or­szág a kö­zös­be be­fi­zet, ab­ból kap vissza, te­hát a tá­mo­ga­tá­sok nem "kö­nyör­ado­má­nyok".

Mint mond­ta, a csat­la­ko­zás­sal olyan ver­seny­hát­rá­nyo­kat vál­lalt Magyarország, mint a nyi­tott adó-, vám- és gaz­da­ság­po­li­ti­ka, ame­lyek a ki­vér­zett gaz­da­ság és a le­rom­lott inf­ra­struk­tú­ra mel­lett vesz­te­sé­get hoz­nak, és ezt kom­pen­zál­ják az uni­ós for­rá­sok.

L. Simon László, a Miniszterelnökség ál­lam­tit­ká­ra meg­je­gyez­te, hogy az ava­tó­ün­nep­ség csak a kez­det a VVSI éle­té­ben, mert az észa­ki eve­zős­pá­lya fej­lesz­té­se még hát­ra­van. Jelezte, hogy el­ké­szült és de­cem­ber­ben be­mu­tat­ják azt a 791 mil­lió fo­rint­ból meg­va­ló­sí­tott ter­vet, amely a tó part­fal-re­konst­ruk­ci­ó­ja mel­lett az agár­di te­lep­hely ki­kö­tő­i­nek fel­újí­tá­sát és ez­zel pár­hu­za­mo­san az észa­ki eve­zős­pá­lya meg­újí­tá­sát is ma­gá­ban fog­lal­ja.

Közölte, hogy Agárdon ha­ma­ro­san is­ko­lai tor­na­te­rem, a ve­len­cei szak­mun­kás­kép­ző is­ko­la mel­lé pe­dig ko­sár­lab­da­csar­nok épül, to­váb­bá a Testnevelési Egyetem ví­zi spor­tok­kal fog­lal­ko­zó tan­szé­kei Velencére köl­töz­nek, ezért egy 50 mé­te­res me­den­cé­vel ren­del­ke­ző sport­uszo­da lé­te­sül a tó­part­ra.

Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériuma egy­há­zi, nem­ze­ti­sé­gi és ci­vil tár­sa­dal­mi kap­cso­la­to­kért fe­le­lős ál­lam­tit­ká­ra ki­emel­te: a VVSI mél­tó hely­színt és kö­rül­mé­nye­ket biz­to­sít a fo­gya­té­kos­ság­gal élő ma­gyar és kül­föl­di em­be­rek szá­má­ra, akik a sport és a ko­rai fej­lesz­tés ré­vén sok­kal job­ban fej­lőd­het­nek, mint ha­son­ló prob­lé­mák­kal küz­dő, de nem spor­to­ló em­ber­tár­sa­ik. Fontosnak ne­vez­te, hogy a komp­le­xum­ban egész­sé­ges, élet­erős spor­to­lók min­dig ta­lál­koz­hat­nak sé­rült tár­sa­ik­kal, így könnyeb­ben be­fo­ga­dó­vá vál­hat­nak és fel­nőtt ko­ruk­ra ter­mé­sze­tes­sé vál­hat az em­ber­tár­sa­i­kon va­ló se­gí­tés.

Az ál­lam­tit­kár meg­je­gyez­te: a lé­te­sít­mény si­ke­res olim­pi­ai pá­lyá­zat ese­tén al­kal­mas le­het akár olim­pi­ai, akár pa­ra­lim­pi­ai vi­zes ese­mé­nyek meg­ren­de­zé­sé­re is.

Tessely Zoltán, a tér­ség kor­mány­pár­ti or­szág­gyű­lé­si kép­vi­se­lő­je sze­rint min­den­ki büsz­ke le­het a vi­lá­gon egye­dül­ál­ló re­ha­bi­li­tá­ci­ós köz­pont lét­re­jöt­té­re, amely "a sze­re­tet, az élet és a sport ki­tel­je­se­dé­sét hoz­hat­ja el".

Deák Csaba, a VVSI üze­mel­te­té­sét vég­ző Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft. ügy­ve­ze­tő­je em­lé­kez­te­tett ar­ra, hogy négy éve vet­ték át a sport­is­ko­lát és el­sőd­le­ges cél­juk a sport­te­lep meg­men­té­se volt. Úgy vél­te, ezen az úton fon­tos mér­föld­kő az át­adá­si ün­nep­ség.

Jelezte, hogy a mo­dern épü­le­tek és fej­lesz­tő esz­kö­zök mel­lett ki­vá­ló­an kép­zett szak­mai csa­pat vár­ja nem csak a fo­gya­té­kos­ság­gal élő, ha­nem az egész­sé­ges spor­to­ló­kat is.

A saj­tó­anyag sze­rint a Komplex re­ha­bi­li­tá­ció Gárdonyban cí­mű pro­jekt­nek kö­szön­he­tő­en tel­je­sen aka­dály­men­te­sí­tett tor­na­te­rem és kon­di­te­rem, szál­lás­épü­let és ét­te­rem vár­ja a lá­to­ga­tó­kat. A ko­rai fej­lesz­tő köz­pont el­té­rő fej­lő­dé­sű gyer­me­kek és csa­lád­juk szá­má­ra kí­nál in­ten­zív in­ter­ven­ci­ót.

A moz­gás­sé­rül­tek ese­té­ben az ak­tív élet­re va­ló fel­ké­szí­tés­re he­lye­ző­dik a hang­súly nap­pa­li, va­la­mint át­me­ne­ti bent­la­ká­sos for­má­ban, en­nek kü­lön­le­ges ele­me a ke­re­kes szé­ke­sek szá­má­ra épí­tett Ability park, il­let­ve az aka­dály­men­tes pró­ba­la­kás.

Forrás: MTI